Regulamin


Regulamin usług platformy e-learningowej  firmy Hanibolt

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wszelkie usługi dostępne dla Użytkowników na platformie Hanibolt ( www.hanibolt.pl) zwane dalej Usługami , są udostępniane za pośrednictwem firmy Hanibolt zwanego Operatorem.
 2. Przed skorzystaniem z Usług, w trakcie pierwszego logowania na platformę,  Użytkownik powinien dokładnie przeczytać niniejszy regulamin.
 3. W wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z Usług zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

 II.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY.

 1. Korzystanie z Usług dostępnych na platformie  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i zawarcie indywidualnej umowy, na określonej w niej warunkach.
 2. Korzystanie z Usług na prawach Użytkownika jest możliwe po dokonaniu rejestracji, tj. prawidłowym wypełnieniu formularza, przesłaniu go Operatora oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i warunków uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Umowa będzie zawierana indywidualnie na zaakceptowanych przez Użytkownika i Operatora warunkach.
 4. Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony.
 5. Szczegółowy cennik  Usług jest dostępny na stronie http://hanibolt.pl/artykul/cennik Akceptacja niniejszego regulaminu równocześnie oznacza akceptację cen zawartych w cenniku.
 6. Użytkownik przy stałej współpracy ( po  rozliczeniu min. 50 kursantów w ramach Kwalifikacji Wstępnej bądź Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej) może ubiegać się o przyznanie zniżek
 7.  Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez :
  1. bez podania przyczyny, przed terminem może nastąpić co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem.
  2. jeżeli Operator w sposób rażący narusza postanowienia umowy. W tym przypadku okres wypowiedzenia to 14 dni. Wypowiedzenie umowy w obu przypadkach musi zostać przesłane na adres e-mail biuro@hanibolt.pl i potwierdzone przez Operatora e-mailem zwrotnym.
 1. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy przez Operatora może nastąpić:
  1. jeżeli Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia umowy wypowiedzenie może nastąpić z 14 dniowym wypowiedzeniem.
  2. następują nieprzewidziane wydarzenia krajowe i międzynarodowe, które uniemożliwiają realizację umowy,
  3. w przypadku trwałej niemożności świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Operatora.

 III. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA.

 1. Operator jest zobowiązany do zapewnienia aktualności udostępnionych Użytkownikowi Usług.
 2. Operator zobowiązuje się do utrzymywania dostępności i wysokiej jakości Usług każdego dnia tygodnia w godzinach 6.00 – 22.00
 3. Operator zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych w godzinach 22.00 – 6.00
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od Operatora.
 5. Za czynniki niezależne od Operatora uważa się w szczególności:

a.       przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,

b.      awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,

c.       przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Operator nie ponosi odpowiedzialności,

d.      konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,

e.      okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

 1. Operator chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wprowadzonych przez Użytkownika danych w szczególności jego danych osobowych oraz haseł dostępu do Usług.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku korzystania z Usług.

 IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.

 1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony niniejszym Regulaminem, umową oraz przepisami prawa.
 2. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie osobiście, w granicach przyznanych mu, w ramach poszczególnych Usług, funkcjonalności, wykorzystując do tego celu wyłącznie mu przypisane nazwy Użytkownika i hasło.
 3. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.
 4. Wykorzystanie Usług, przez Użytkownika, jego pracowników, współpracowników lub inne powiązane osoby trzecie do celów innych niż udostępnienie ich końcowym Użytkownikom, nadzór i administracja szkoleń oraz zapoznanie się z ich treścią, w szczególności do prowadzenia zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń, bez uzyskania odrębnej zgody Operatora i uiszczenia odpowiedniej opłaty, jest zabronione.
 5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt IV , ust. 5, Użytkownik zapłaci na rzecz Operatora karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każde ze stwierdzonych naruszeń.

 V. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Majątkowe prawa autorskie do Usług udostępnionych na platformie e-learningowej Hanibolt, należą do Operatora.
 2. Bez zgody Operatora niedozwolone jest rozpowszechnianie treści i materiałów udostępnionych na platformie e-learningowej Hanibolt,

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą Usługi powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej Operatora: biuro@hanibolt.pl
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie: www.hanibolt.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2011 roku.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka